Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化股價近高PBR近低資料日期: 02/18
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20 -0.1 -0.5% 20.1 20.1 20.1 19.95
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
5321,065 萬 305 1.8 張/筆 19.99 元 16.53 1.02
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,0572,136 萬 595 1.8 張/筆 20.2 元 +0.15 (+0.75%)

連漲連跌: 首日下跌  ( -0.1元 / -0.5%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11648.98 (-114.53 / -0.97%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2017W36  (09/08 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 20,005 1,796 1,796 0.09 0.6% 0.6%
1,000-5,000 15,730 35,211 37,007 2.24 11.81% 12.41%
5,001-10,000 2,907 23,889 60,895 8.22 8.01% 20.43%
10,001-15,000 788 10,084 70,979 12.8 3.38% 23.81%
15,001-20,000 630 11,868 82,847 18.8 3.98% 27.79%
20,001-30,000 401 10,401 93,249 25.9 3.49% 31.28%
30,001-40,000 181 6,457 99,706 35.7 2.17% 33.45%
40,001-50,000 126 5,864 105,569 46.5 1.97% 35.42%
50,001-100,000 207 15,113 120,682 73 5.07% 40.49%
100,001-200,000 112 15,977 136,659 143 5.36% 45.85%
200,001-400,000 46 13,092 149,751 285 4.39% 50.24%
400,001-600,000 15 7,328 157,079 489 2.46% 52.7%
600,001-800,000 8 5,376 162,455 672 1.8% 54.5%
800,001-1,000,000 5 4,386 166,841 877 1.47% 55.97%
1,000,001以上 25 131,242 298,083 5,250 44.03% 100%
差異數調整(說明4) - -2 298,081 - 0% 100%
合計 41,186 298,081 7.24 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。