Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化股價近高PBR近低資料日期: 02/19
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20 0 0% 20 20.05 20.05 19.95
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
5771,154 萬 288 2 張/筆 20 元 16.53 1.02
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
5321,065 萬 305 1.8 張/筆 19.99 元 -0.1 (-0.5%)

連漲連跌: 首日平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11758.84 (109.86 / +0.94%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2017W26  (06/30 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 19,974 1,814 1,814 0.09 0.61% 0.61%
1,000-5,000 15,878 35,475 37,289 2.23 11.9% 12.51%
5,001-10,000 2,940 24,228 61,517 8.24 8.13% 20.64%
10,001-15,000 780 9,973 71,490 12.8 3.35% 23.98%
15,001-20,000 617 11,630 83,120 18.8 3.9% 27.89%
20,001-30,000 385 9,969 93,089 25.9 3.34% 31.23%
30,001-40,000 176 6,320 99,409 35.9 2.12% 33.35%
40,001-50,000 120 5,594 105,004 46.6 1.88% 35.23%
50,001-100,000 203 14,965 119,969 73.7 5.02% 40.25%
100,001-200,000 112 15,746 135,715 141 5.28% 45.53%
200,001-400,000 41 12,007 147,722 293 4.03% 49.56%
400,001-600,000 16 7,784 155,506 486 2.61% 52.17%
600,001-800,000 6 4,143 159,649 691 1.39% 53.56%
800,001-1,000,000 5 4,479 164,128 896 1.5% 55.06%
1,000,001以上 25 133,953 298,081 5,358 44.94% 100%
合計 41,278 298,081 7.22 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。