Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化資料日期: 02/25
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20.35 -0.25 -1.21% 20.6 20.6 20.9 20.3
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,7113,509 萬 778 2.2 張/筆 20.51 元 16.82 1.04
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
2,7505,704 萬 1,205 2.3 張/筆 20.74 元 +0.05 (+0.24%)

連漲連跌: 連3漲→跌  ( -0.25元 / -1.21%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11540.23 (5.36 / +0.05%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2017W21  (05/26 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 19,950 1,827 1,827 0.09 0.61% 0.61%
1,000-5,000 15,909 35,566 37,393 2.24 11.93% 12.54%
5,001-10,000 2,931 24,178 61,572 8.25 8.11% 20.66%
10,001-15,000 783 10,017 71,589 12.8 3.36% 24.02%
15,001-20,000 612 11,523 83,112 18.8 3.87% 27.88%
20,001-30,000 392 10,174 93,286 26 3.41% 31.3%
30,001-40,000 169 6,081 99,367 36 2.04% 33.34%
40,001-50,000 122 5,683 105,051 46.6 1.91% 35.24%
50,001-100,000 202 14,915 119,966 73.8 5% 40.25%
100,001-200,000 109 15,340 135,306 141 5.15% 45.39%
200,001-400,000 44 12,699 148,005 289 4.26% 49.65%
400,001-600,000 14 6,819 154,824 487 2.29% 51.94%
600,001-800,000 6 4,115 158,939 686 1.38% 53.32%
800,001-1,000,000 5 4,479 163,418 896 1.5% 54.82%
1,000,001以上 25 134,663 298,081 5,387 45.18% 100%
合計 41,273 298,081 7.22 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。