Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化股價近高PBR近低資料日期: 02/19
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20 0 0% 20 20.05 20.05 19.95
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
5771,154 萬 288 2 張/筆 20 元 16.53 1.02
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
5321,065 萬 305 1.8 張/筆 19.99 元 -0.1 (-0.5%)

連漲連跌: 首日平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11758.84 (109.86 / +0.94%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2017W18  (05/05 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 19,949 1,833 1,833 0.09 0.61% 0.61%
1,000-5,000 15,915 35,617 37,449 2.24 11.95% 12.56%
5,001-10,000 2,939 24,247 61,696 8.25 8.13% 20.7%
10,001-15,000 772 9,861 71,558 12.8 3.31% 24.01%
15,001-20,000 614 11,548 83,106 18.8 3.87% 27.88%
20,001-30,000 401 10,413 93,519 26 3.49% 31.37%
30,001-40,000 173 6,227 99,746 36 2.09% 33.46%
40,001-50,000 118 5,485 105,231 46.5 1.84% 35.3%
50,001-100,000 199 14,638 119,869 73.6 4.91% 40.21%
100,001-200,000 113 16,155 136,024 143 5.42% 45.63%
200,001-400,000 41 11,723 147,747 286 3.93% 49.57%
400,001-600,000 17 8,541 156,288 502 2.87% 52.43%
600,001-800,000 5 3,247 159,535 649 1.09% 53.52%
800,001-1,000,000 5 4,442 163,977 888 1.49% 55.01%
1,000,001以上 23 134,104 298,081 5,831 44.99% 100%
合計 41,284 298,081 7.22 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。