Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化資料日期: 02/26
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20.3 -0.05 -0.25% 20.35 20.3 20.4 20.2
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
5731,161 萬 323 1.8 張/筆 20.27 元 16.78 1.04
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,7113,509 萬 778 2.2 張/筆 20.51 元 -0.25 (-1.21%)

連漲連跌: 連2跌  ( -0.3元 / -1.46%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11433.62 (-106.61 / -0.92%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2017W17  (04/28 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 19,945 1,832 1,832 0.09 0.61% 0.61%
1,000-5,000 15,927 35,644 37,476 2.24 11.96% 12.57%
5,001-10,000 2,941 24,260 61,736 8.25 8.14% 20.71%
10,001-15,000 775 9,909 71,645 12.8 3.32% 24.04%
15,001-20,000 616 11,586 83,231 18.8 3.89% 27.92%
20,001-30,000 402 10,443 93,674 26 3.5% 31.43%
30,001-40,000 171 6,156 99,830 36 2.07% 33.49%
40,001-50,000 119 5,538 105,368 46.5 1.86% 35.35%
50,001-100,000 200 14,696 120,064 73.5 4.93% 40.28%
100,001-200,000 113 16,217 136,281 144 5.44% 45.72%
200,001-400,000 41 11,709 147,990 286 3.93% 49.65%
400,001-600,000 17 8,480 156,470 499 2.84% 52.49%
600,001-800,000 5 3,247 159,717 649 1.09% 53.58%
800,001-1,000,000 5 4,416 164,133 883 1.48% 55.06%
1,000,001以上 23 133,948 298,081 5,824 44.94% 100%
合計 41,300 298,081 7.22 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。