Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化資料日期: 02/25
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20.35 -0.25 -1.21% 20.6 20.6 20.9 20.3
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,7113,509 萬 778 2.2 張/筆 20.51 元 16.82 1.04
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
2,7505,704 萬 1,205 2.3 張/筆 20.74 元 +0.05 (+0.24%)

連漲連跌: 連3漲→跌  ( -0.25元 / -1.21%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11540.23 (5.36 / +0.05%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2017W09  (03/03 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 17,860 1,848 1,848 0.1 0.62% 0.62%
1,000-5,000 16,256 36,374 38,222 2.24 12.2% 12.82%
5,001-10,000 2,983 24,674 62,896 8.27 8.28% 21.1%
10,001-15,000 770 9,865 72,762 12.8 3.31% 24.41%
15,001-20,000 625 11,757 84,518 18.8 3.94% 28.35%
20,001-30,000 404 10,485 95,004 26 3.52% 31.87%
30,001-40,000 179 6,413 101,416 35.8 2.15% 34.02%
40,001-50,000 123 5,758 107,174 46.8 1.93% 35.95%
50,001-100,000 203 15,038 122,212 74.1 5.05% 41%
100,001-200,000 108 15,537 137,749 144 5.21% 46.21%
200,001-400,000 46 13,166 150,915 286 4.42% 50.63%
400,001-600,000 18 9,153 160,068 509 3.07% 53.7%
600,001-800,000 3 2,009 162,078 670 0.67% 54.37%
800,001-1,000,000 5 4,491 166,569 898 1.51% 55.88%
1,000,001以上 24 131,512 298,081 5,480 44.12% 100%
合計 39,607 298,081 7.53 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。