Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化資料日期: 02/26
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20.3 -0.05 -0.25% 20.35 20.3 20.4 20.2
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
5731,161 萬 323 1.8 張/筆 20.27 元 16.78 1.04
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,7113,509 萬 778 2.2 張/筆 20.51 元 -0.25 (-1.21%)

連漲連跌: 連2跌  ( -0.3元 / -1.46%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11433.62 (-106.61 / -0.92%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2016W52  (12/23 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 17,020 1,866 1,866 0.11 0.63% 0.63%
1,000-5,000 16,117 36,130 37,996 2.24 12.12% 12.75%
5,001-10,000 3,010 24,755 62,751 8.22 8.3% 21.05%
10,001-15,000 775 9,905 72,656 12.8 3.32% 24.37%
15,001-20,000 645 12,148 84,804 18.8 4.08% 28.45%
20,001-30,000 404 10,508 95,312 26 3.53% 31.98%
30,001-40,000 182 6,515 101,827 35.8 2.19% 34.16%
40,001-50,000 118 5,520 107,347 46.8 1.85% 36.01%
50,001-100,000 210 15,407 122,754 73.4 5.17% 41.18%
100,001-200,000 117 17,011 139,765 145 5.71% 46.89%
200,001-400,000 43 12,710 152,475 296 4.26% 51.15%
400,001-600,000 18 9,060 161,535 503 3.04% 54.19%
600,001-800,000 3 1,900 163,436 633 0.64% 54.83%
800,001-1,000,000 4 3,509 166,945 877 1.18% 56.01%
1,000,001以上 26 131,137 298,081 5,044 43.99% 100%
合計 38,692 298,081 7.7 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。