Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化資料日期: 02/26
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20.3 -0.05 -0.25% 20.35 20.3 20.4 20.2
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
5731,161 萬 323 1.8 張/筆 20.27 元 16.78 1.04
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,7113,509 萬 778 2.2 張/筆 20.51 元 -0.25 (-1.21%)

連漲連跌: 連2跌  ( -0.3元 / -1.46%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11433.62 (-106.61 / -0.92%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2016W46  (11/11 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 16,932 1,872 1,872 0.11 0.63% 0.63%
1,000-5,000 16,237 36,482 38,354 2.25 12.24% 12.87%
5,001-10,000 3,045 25,078 63,432 8.24 8.41% 21.28%
10,001-15,000 771 9,869 73,301 12.8 3.31% 24.59%
15,001-20,000 665 12,523 85,824 18.8 4.2% 28.79%
20,001-30,000 410 10,655 96,479 26 3.57% 32.37%
30,001-40,000 181 6,493 102,972 35.9 2.18% 34.54%
40,001-50,000 117 5,466 108,438 46.7 1.83% 36.38%
50,001-100,000 214 15,667 124,104 73.2 5.26% 41.63%
100,001-200,000 119 17,212 141,316 145 5.77% 47.41%
200,001-400,000 46 13,209 154,525 287 4.43% 51.84%
400,001-600,000 18 9,088 163,614 505 3.05% 54.89%
600,001-800,000 3 1,846 165,460 615 0.62% 55.51%
800,001-1,000,000 4 3,509 168,969 877 1.18% 56.69%
1,000,001以上 26 129,112 298,081 4,966 43.31% 100%
合計 38,788 298,081 7.68 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。