Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化資料日期: 02/25
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20.35 -0.25 -1.21% 20.6 20.6 20.9 20.3
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,7113,509 萬 778 2.2 張/筆 20.51 元 16.82 1.04
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
2,7505,704 萬 1,205 2.3 張/筆 20.74 元 +0.05 (+0.24%)

連漲連跌: 連3漲→跌  ( -0.25元 / -1.21%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11540.23 (5.36 / +0.05%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2016W43  (10/21 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 16,902 1,875 1,875 0.11 0.63% 0.63%
1,000-5,000 16,297 36,600 38,475 2.25 12.28% 12.91%
5,001-10,000 3,077 25,354 63,829 8.24 8.51% 21.41%
10,001-15,000 776 9,936 73,765 12.8 3.33% 24.75%
15,001-20,000 651 12,255 86,020 18.8 4.11% 28.86%
20,001-30,000 410 10,654 96,674 26 3.57% 32.43%
30,001-40,000 184 6,600 103,275 35.9 2.21% 34.65%
40,001-50,000 118 5,549 108,823 47 1.86% 36.51%
50,001-100,000 217 15,914 124,737 73.3 5.34% 41.85%
100,001-200,000 118 17,089 141,826 145 5.73% 47.58%
200,001-400,000 48 13,803 155,629 288 4.63% 52.21%
400,001-600,000 17 8,735 164,364 514 2.93% 55.14%
600,001-800,000 3 1,922 166,287 641 0.64% 55.79%
800,001-1,000,000 4 3,509 169,795 877 1.18% 56.96%
1,000,001以上 26 128,286 298,081 4,934 43.04% 100%
合計 38,848 298,081 7.67 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。