Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1513 中興電資料日期: 05/25
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
27.7 +0.3 +1.09% 27.4 27.75 28 27.45
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
2,0425,660 萬 875 2.3 張/筆 27.72 元 18.97 1.49
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
2,6347,207 萬 865 3 張/筆 27.36 元 -0.25 (-0.9%)

連漲連跌: 首日上漲  ( +0.3元 / +1.09%)        
財報評分: 最新36分 / 平均39分        上市指數: 10871.18 (60.03 / +0.56%)

1513 中興電 股東持股分級   資料週別: 2017W31  (08/04 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 17,823 5,190 5,190 0.29 1.24% 1.24%
1,000-5,000 12,632 30,054 35,244 2.38 7.16% 8.39%
5,001-10,000 3,038 23,694 58,938 7.8 5.64% 14.03%
10,001-15,000 855 10,654 69,592 12.5 2.54% 16.57%
15,001-20,000 681 12,244 81,836 18 2.92% 19.48%
20,001-30,000 501 12,579 94,416 25.1 3% 22.48%
30,001-40,000 250 8,916 103,332 35.7 2.12% 24.6%
40,001-50,000 177 8,096 111,428 45.7 1.93% 26.53%
50,001-100,000 295 21,410 132,838 72.6 5.1% 31.63%
100,001-200,000 134 18,777 151,615 140 4.47% 36.1%
200,001-400,000 57 15,351 166,966 269 3.66% 39.75%
400,001-600,000 20 9,586 176,552 479 2.28% 42.04%
600,001-800,000 11 7,803 184,355 709 1.86% 43.89%
800,001-1,000,000 6 5,140 189,496 857 1.22% 45.12%
1,000,001以上 34 230,504 420,000 6,780 54.88% 100%
合計 36,514 420,000 11.5 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。