Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1513 中興電資料日期: 05/25
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
27.7 +0.3 +1.09% 27.4 27.75 28 27.45
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
2,0425,660 萬 875 2.3 張/筆 27.72 元 18.97 1.49
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
2,6347,207 萬 865 3 張/筆 27.36 元 -0.25 (-0.9%)

連漲連跌: 首日上漲  ( +0.3元 / +1.09%)        
財報評分: 最新36分 / 平均39分        上市指數: 10871.18 (60.03 / +0.56%)

1513 中興電 股東持股分級   資料週別: 2017W18  (05/05 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 17,929 5,320 5,320 0.3 1.27% 1.27%
1,000-5,000 12,155 28,929 34,249 2.38 6.89% 8.15%
5,001-10,000 2,943 22,653 56,901 7.7 5.39% 13.55%
10,001-15,000 846 10,492 67,393 12.4 2.5% 16.05%
15,001-20,000 651 11,631 79,024 17.9 2.77% 18.82%
20,001-30,000 486 12,142 91,166 25 2.89% 21.71%
30,001-40,000 258 9,181 100,347 35.6 2.19% 23.89%
40,001-50,000 171 7,738 108,085 45.3 1.84% 25.73%
50,001-100,000 296 20,983 129,068 70.9 5% 30.73%
100,001-200,000 128 17,844 146,912 139 4.25% 34.98%
200,001-400,000 58 15,754 162,666 272 3.75% 38.73%
400,001-600,000 20 9,676 172,342 484 2.3% 41.03%
600,001-800,000 10 6,773 179,115 677 1.61% 42.65%
800,001-1,000,000 4 3,490 182,605 872 0.83% 43.48%
1,000,001以上 38 237,395 420,000 6,247 56.52% 100%
合計 35,993 420,000 11.7 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。