Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入

1314 中石化期貨標的資料日期: 07/10
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
8.16 8.32 -0.16 -1.92% 2.04% 8.32 8.32 8.15
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
14,3151.17 億 3,183 4.5 張/筆 8.21 元 0.38 N/A N/A
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
11,6939,775 萬 2,361 5 張/筆 8.36 元 -0.11 (-1.3%)

連漲連跌: 連2跌  ( -0.27元 / -3.2%)        
財報評分: 最新34分 / 平均44分        上市指數: 12073.68 (-119.01 / -0.98%)

1314 中石化 股東持股分級   資料週別: 2019W33  (08/16 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 61,172 11,918 11,918 0.19 0.42% 0.42%
1,000-5,000 72,122 162,566 174,484 2.25 5.73% 6.15%
5,001-10,000 25,060 167,003 341,487 6.66 5.89% 12.05%
10,001-15,000 16,101 185,015 526,502 11.5 6.53% 18.57%
15,001-20,000 4,869 83,651 610,153 17.2 2.95% 21.52%
20,001-30,000 8,104 187,242 797,395 23.1 6.61% 28.13%
30,001-40,000 3,608 121,249 918,644 33.6 4.28% 32.41%
40,001-50,000 2,111 93,346 1,011,990 44.2 3.29% 35.7%
50,001-100,000 4,130 275,876 1,287,866 66.8 9.73% 45.43%
100,001-200,000 1,935 253,701 1,541,568 131 8.95% 54.38%
200,001-400,000 759 203,045 1,744,612 268 7.16% 61.54%
400,001-600,000 200 96,636 1,841,248 483 3.41% 64.95%
600,001-800,000 77 52,412 1,893,660 681 1.85% 66.8%
800,001-1,000,000 52 46,190 1,939,850 888 1.63% 68.43%
1,000,001以上 182 895,000 2,834,850 4,918 31.57% 100%
差異數調整 0 0 2,834,850 - 0% 100%
合計 200,482 2,834,850 14.1 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。