Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入

1314 中石化期貨標的資料日期: 07/10
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
8.16 8.32 -0.16 -1.92% 2.04% 8.32 8.32 8.15
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
14,3151.17 億 3,183 4.5 張/筆 8.21 元 0.38 N/A N/A
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
11,6939,775 萬 2,361 5 張/筆 8.36 元 -0.11 (-1.3%)

連漲連跌: 連2跌  ( -0.27元 / -3.2%)        
財報評分: 最新34分 / 平均44分        上市指數: 12073.68 (-119.01 / -0.98%)

1314 中石化 股東持股分級   資料週別: 2019W16  (04/19 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 57,449 10,977 10,977 0.19 0.41% 0.41%
1,000-5,000 77,210 187,733 198,710 2.43 6.95% 7.36%
5,001-10,000 23,812 190,939 389,649 8.02 7.07% 14.43%
10,001-15,000 8,777 110,389 500,038 12.6 4.09% 18.52%
15,001-20,000 6,301 118,198 618,237 18.8 4.38% 22.9%
20,001-30,000 5,423 139,335 757,572 25.7 5.16% 28.06%
30,001-40,000 2,566 92,292 849,864 36 3.42% 31.48%
40,001-50,000 1,978 92,929 942,794 47 3.44% 34.92%
50,001-100,000 3,326 243,001 1,185,795 73.1 9% 43.92%
100,001-200,000 1,413 203,209 1,389,004 144 7.53% 51.45%
200,001-400,000 602 171,353 1,560,358 285 6.35% 57.79%
400,001-600,000 168 83,681 1,644,039 498 3.1% 60.89%
600,001-800,000 74 51,895 1,695,934 701 1.92% 62.82%
800,001-1,000,000 50 45,301 1,741,235 906 1.68% 64.49%
1,000,001以上 178 958,622 2,699,857 5,386 35.51% 100%
差異數調整 0 0 2,699,857 - 0% 100%
合計 189,327 2,699,857 14.3 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。