Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1229 聯華股價過高PBR過高資料日期: 12/13
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
35.9 +0.05 +0.14% 35.85 35.85 36 35.8
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
4,7051.69 億 726 6.5 張/筆 35.87 元 13.81 1.53
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,3254,765 萬 801 1.6 張/筆 35.96 元 -0.25 (-0.69%)

連漲連跌: 連2跌→漲  ( +0.05元 / +0.14%)        
財報評分: 最新55分 / 平均54分        上市指數: 11927.73 (91.31 / +0.77%)

1229 聯華 股東持股分級   資料週別: 2018W42  (10/19 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 28,836 5,695 5,695 0.2 0.54% 0.54%
1,000-5,000 22,143 47,443 53,138 2.14 4.51% 5.05%
5,001-10,000 4,847 33,986 87,124 7.01 3.23% 8.28%
10,001-15,000 2,293 27,758 114,881 12.1 2.64% 10.92%
15,001-20,000 822 14,391 129,273 17.5 1.37% 12.29%
20,001-30,000 1,035 25,014 154,286 24.2 2.38% 14.66%
30,001-40,000 454 15,788 170,074 34.8 1.5% 16.16%
40,001-50,000 271 12,216 182,290 45.1 1.16% 17.33%
50,001-100,000 547 37,329 219,619 68.2 3.55% 20.87%
100,001-200,000 257 35,540 255,160 138 3.38% 24.25%
200,001-400,000 98 26,419 281,579 270 2.51% 26.76%
400,001-600,000 33 16,217 297,795 491 1.54% 28.3%
600,001-800,000 19 13,066 310,862 688 1.24% 29.55%
800,001-1,000,000 16 14,112 324,974 882 1.34% 30.89%
1,000,001以上 77 727,159 1,052,133 9,444 69.11% 100%
差異數調整 0 0 1,052,133 - 0% 100%
合計 61,748 1,052,133 17 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2019 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。