Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1229 聯華股價過高PBR過高資料日期: 12/13
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
35.9 +0.05 +0.14% 35.85 35.85 36 35.8
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
4,7051.69 億 726 6.5 張/筆 35.87 元 13.81 1.53
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,3254,765 萬 801 1.6 張/筆 35.96 元 -0.25 (-0.69%)

連漲連跌: 連2跌→漲  ( +0.05元 / +0.14%)        
財報評分: 最新55分 / 平均54分        上市指數: 11927.73 (91.31 / +0.77%)

1229 聯華 股東持股分級   資料週別: 2017W35  (09/01 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 26,533 4,822 4,822 0.18 0.53% 0.53%
1,000-5,000 16,848 35,966 40,789 2.13 3.95% 4.48%
5,001-10,000 3,760 26,894 67,683 7.15 2.95% 7.43%
10,001-15,000 1,587 18,881 86,563 11.9 2.07% 9.5%
15,001-20,000 752 13,539 100,103 18 1.49% 10.99%
20,001-30,000 743 17,866 117,969 24 1.96% 12.95%
30,001-40,000 426 14,790 132,760 34.7 1.62% 14.57%
40,001-50,000 247 11,172 143,931 45.2 1.23% 15.8%
50,001-100,000 458 31,523 175,455 68.8 3.46% 19.26%
100,001-200,000 245 33,380 208,834 136 3.66% 22.93%
200,001-400,000 106 30,419 239,254 287 3.34% 26.26%
400,001-600,000 35 16,940 256,193 484 1.86% 28.12%
600,001-800,000 17 11,564 267,757 680 1.27% 29.39%
800,001-1,000,000 8 7,358 275,115 920 0.81% 30.2%
1,000,001以上 62 635,823 910,938 10,255 69.8% 100%
合計 51,827 910,938 17.6 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2019 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。