Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1101 台泥期貨標的選擇權標的資料日期: 04/01
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
39 -0.5 -1.27% 39.5 39.5 39.55 39
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
12,9705.08 億 4,509 2.9 張/筆 39.15 元 9.11 1.14
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
17,0026.69 億 5,348 3.2 張/筆 39.34 元 +0.35 (+0.89%)

連漲連跌: 連3漲→跌  ( -0.5元 / -1.27%)        
財報評分: 最新57分 / 平均49分        上市指數: 9663.63 (-44.43 / -0.46%)

1101 台泥 股東持股分級   資料週別: 2020W06  (02/07 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 75,009 13,721 13,721 0.18 0.25% 0.25%
1,000-5,000 82,722 172,256 185,977 2.08 3.15% 3.4%
5,001-10,000 17,665 123,531 309,508 6.99 2.26% 5.66%
10,001-15,000 7,834 93,636 403,143 12 1.71% 7.38%
15,001-20,000 3,294 57,301 460,445 17.4 1.05% 8.42%
20,001-30,000 3,891 94,137 554,582 24.2 1.72% 10.15%
30,001-40,000 1,828 62,975 617,557 34.5 1.15% 11.3%
40,001-50,000 1,094 49,066 666,623 44.9 0.9% 12.2%
50,001-100,000 2,077 141,886 808,509 68.3 2.6% 14.79%
100,001-200,000 1,154 155,469 963,979 135 2.84% 17.64%
200,001-400,000 559 154,496 1,118,475 276 2.83% 20.46%
400,001-600,000 176 86,263 1,204,737 490 1.58% 22.04%
600,001-800,000 119 82,568 1,287,306 694 1.51% 23.55%
800,001-1,000,000 65 58,145 1,345,451 895 1.06% 24.62%
1,000,001以上 408 4,120,168 5,465,619 10,098 75.38% 100%
差異數調整 0 0 5,465,619 - 0% 100%
合計 197,895 5,465,619 27.6 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。