Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1101 台泥期貨標的選擇權標的資料日期: 04/01
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
39 -0.5 -1.27% 39.5 39.5 39.55 39
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
12,9705.08 億 4,509 2.9 張/筆 39.15 元 9.11 1.14
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
17,0026.69 億 5,348 3.2 張/筆 39.34 元 +0.35 (+0.89%)

連漲連跌: 連3漲→跌  ( -0.5元 / -1.27%)        
財報評分: 最新57分 / 平均49分        上市指數: 9663.63 (-44.43 / -0.46%)

1101 台泥 股東持股分級   資料週別: 2019W16  (04/19 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 65,077 11,203 11,203 0.17 0.22% 0.22%
1,000-5,000 66,479 141,655 152,858 2.13 2.77% 2.99%
5,001-10,000 13,802 102,216 255,075 7.41 2% 4.99%
10,001-15,000 5,756 70,378 325,452 12.2 1.38% 6.37%
15,001-20,000 2,970 53,332 378,784 18 1.04% 7.42%
20,001-30,000 2,978 74,044 452,829 24.9 1.45% 8.86%
30,001-40,000 1,456 51,196 504,025 35.2 1% 9.87%
40,001-50,000 908 41,577 545,602 45.8 0.81% 10.68%
50,001-100,000 1,844 130,840 676,442 71 2.56% 13.24%
100,001-200,000 954 133,976 810,418 140 2.62% 15.87%
200,001-400,000 500 139,127 949,545 278 2.72% 18.59%
400,001-600,000 177 86,750 1,036,295 490 1.7% 20.29%
600,001-800,000 109 75,731 1,112,026 695 1.48% 21.77%
800,001-1,000,000 67 59,458 1,171,484 887 1.16% 22.93%
1,000,001以上 380 3,936,576 5,108,060 10,359 77.07% 100%
差異數調整 0 0 5,108,060 - 0% 100%
合計 163,457 5,108,060 31.3 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。