Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1101 台泥期貨標的選擇權標的資料日期: 04/01
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
39 -0.5 -1.27% 39.5 39.5 39.55 39
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
12,9705.08 億 4,509 2.9 張/筆 39.15 元 9.11 1.14
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
17,0026.69 億 5,348 3.2 張/筆 39.34 元 +0.35 (+0.89%)

連漲連跌: 連3漲→跌  ( -0.5元 / -1.27%)        
財報評分: 最新57分 / 平均49分        上市指數: 9663.63 (-44.43 / -0.46%)

1101 台泥 股東持股分級   資料週別: 2017W36  (09/08 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 58,655 11,197 11,197 0.19 0.3% 0.3%
1,000-5,000 46,983 102,437 113,633 2.18 2.77% 3.08%
5,001-10,000 9,886 74,132 187,765 7.5 2.01% 5.09%
10,001-15,000 3,873 47,594 235,360 12.3 1.29% 6.37%
15,001-20,000 1,980 35,591 270,951 18 0.96% 7.34%
20,001-30,000 2,035 50,529 321,480 24.8 1.37% 8.71%
30,001-40,000 1,009 35,267 356,747 35 0.96% 9.66%
40,001-50,000 630 28,734 385,480 45.6 0.78% 10.44%
50,001-100,000 1,199 84,941 470,421 70.8 2.3% 12.74%
100,001-200,000 647 90,603 561,024 140 2.45% 15.19%
200,001-400,000 348 96,939 657,963 279 2.63% 17.82%
400,001-600,000 127 61,658 719,621 485 1.67% 19.49%
600,001-800,000 75 52,529 772,151 700 1.42% 20.91%
800,001-1,000,000 46 41,770 813,920 908 1.13% 22.04%
1,000,001以上 270 2,878,256 3,692,176 10,660 77.96% 100%
合計 127,763 3,692,176 28.9 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。